Cilvēktiesību izglītība

BHRS pētniece vada diskusiju par ES Pamattiesību hartu

2023.gada 12.decembrī Starptautiskās Cilvēktiesību dienas ietvaros tiesībsargs rīkoja diskusiju tiesību jomas lietpratējiem “Eiropas Savienības Pamattiesību harta Latvijas tiesību telpā”, kurā jomas profesionāļi diskutēja par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas kā cilvēktiesību aizsardzības instrumenta lomu un tās iedzīvināšanu Latvijas tiesību sistēmā.

Diskusiju vadīja Baltic Human Rights Society vadošā pētniece Lolita Buka, savukārt diskusijas dalībnieki bija Artūrs Kučs (Asoc. prof., Dr.iur., Satversmes tiesas tiesnesis), Anita Zikmane (Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja), Marts Ivaskis (Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta jurists), Kristīne Pakārkle (Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece) un Inga Peimane (Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece).

Baltic Human Rights Society pēc Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras aicinājuma 2023.gada rudenī veica pētījumu par ES Pamattiesību Hartas piemērošanu Latvijā, secinot, ka šis dokuments, iespējams, būtu pelnījis lielāku uzmanību gan no likumdevēja, gan tiesību piemērotāju puses. Arī tiesībsargs, veicot izpēti par hartas nozīmi un lomu Latvijā dažādos Latvijas valsts varas atzaros – tiesu sistēmā,  valsts un pašvaldību pārvaldē, nevalstiskajā sektorā – secinājis, ka tas ir visai maznovērtēts cilvēktiesību aizsardzības instruments. Tādēļ par galveno diskusijas tēmu kalpoja jautājums par to, kā iespējams labāk piemērot hartu Latvijas iedzīvotāju tiesību aizsardzībā?

Artūrs Kučs un Anita Zikmane runāja par hartas piemērošanu attiecīgi Satversmes un Augstākajā tiesā, secinot, ka, kaut arī nolēmumu skaits, kuros ietvertas atsauces uz hartu nav liels, harta šajās tiesās tiek aktīvi izmantota. Marts Ivaskis pastāstīja par Tieslietu ministrijas uzdevumiem un plāniem, īstenojot Hartas kontaktpunkta funkciju, norādot, ka 2024.gadā plānotas vairākas aktivitātes, kas vērstas gan uz tiesību piemērotājiem, gan plašāku sabiedrību. Savukārt, Kristīne Pakārkle informēja par Tiesībsarga biroja pieredzi hartas piemērošanā, kas liecina, ka personu informētība par hartu un tajā ietvertajām tiesībām arvien pieaug. Visbeidzot Inga Peimane prezentēja atsevišķus Tiesībsarga biroja veiktā pētījuma par hartu rezultātus, saskaņā ar kuriem daudzi tiesību piemērotāji izmanto atsauces uz hartu, tomēr pēc būtības to neanalizē. 

Visu runātāju prezentācijās, savstarpējā diskusijā un arī jautājumu un atbilžu sadaļā ar klātesošajiem tika iezīmēts vēl kāds aspekts – nepieciešamība izglītot visu līmeņu tiesību piemērotājus par hartas piemērošanu, kā arī tajā ietvertajām tiesībām pēc būtības. Tādēļ diskusija tika noslēgta ar visu klātešošo piekrišanu, ka tā noteikti jāturpina citos pasākumos, kas vērsti uz izglītošanu un izpratnes par hartas darbību veicināšanu.