Cilvēktiesību izglītība

BHRS sniedz viedokli Satversmes tiesai

2023.gada martā Latvijas Republikas Satversmes tiesa ierosināja lietu par tiesību normu, kas paredz izsniegto pastāvīgās uzturēšanās atļauju termiņa izbeigšanos un priekšnoteikumus atkārtotas atļaujas iegūšanai Krievijas Federācijas pilsoņiem atbilstību Satversmei. Lietas izskatīšanas gaitā Satversmes tiesa, cita starpā uzklausīja BHRS, kā pieaicinātās personas, viedokli par pieteikuma iesniedzēju pamattiesību ierobežojuma tiesiskumu.  

Pieteikuma iesniedzēji bija Krievijas Federācijas pilsoņi, kuriem bija izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Saskaņā ar apstrīdētajām normām viņiem izsniegtās pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pēc noteikta laika zaudēs spēku.  Savukārt, lai atkārtoti saņemtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju, pieteikuma iesniedzējiem jāsniedz apliecinājums par valsts valodas apguvi. Šajā kontekstā Satversmes tiesa izskatīja apstrīdēto normu atbilstību tiesiskās paļāvības aizsardzības principam (Satversmes 1. pants), tiesiskās vienlīdzības principam (Satversmes 91. pants), tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību (Satversmes 96. pants) un kolektīvās ārvalstnieku izraidīšanas aizliegumam (Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 4. protokola 4. pants).  

BHRS gan rakstveidā, gan tiesas sēdē mutvārdos sniegtajā viedoklī norādīja, ka apstrīdētais regulējums pirmšķietami varētu būt pamattiesībām un cilvēktiesībām atbilstošs, vienlaikus aicinot Satversmes tiesu izvērtēt, vai apstrīdētās normas pieņemtas, ievērojot pašas Satversmes tiesas izstrādāto labas likumdošanas principu. Tāpat BHRS uzsvēra, ka, protams, ir jāņem vērā Krievijas Federācijas izvērsto karadarbību Ukrainā un citas darbības, kas tieši vai ne tik tieši apdraud visas Eiropas demokrātiskās vērtības. Tomēr pat šie apstākļi nevar tikt izmantoti kā vispārīgs jebkādu pret Krievijas Federācijas pilsoņiem vērstu darbību attaisnojums. 

Ar 2024.gada 15.februāra spriedumu lietā Nr. 2023-04-0106 atzina, ka apstrīdētās normas atbilst Satversmes 1. pantam, 91. pantam un 96. pantam, kā arī Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 4. protokola 4. pantam. Ar pilnu sprieduma tekstu iespējams iepazīties Satversmes tiesas mājaslapā