Konference

BHRS piedalās Eiropas Pamattiesību forumā

BHRS kā FRANET sadarbības partneris 2023. gada 11. un 12. martā piedalījās Eiropas Pamattiesību forumā, kas ir nozīmīgs ES Pamattiesību aģentūras rīkots pasākums. Forums norisinājās klātienē Vīnē un tiešsaistē, nodrošinot platformu ieinteresētajām personām visā Eiropā, lai risinātu aktuālas cilvēktiesību problēmas un veidotu uz tiesībām balstītu nākotni.

Foruma tēma bija "Tiesības kustībā: Cilvēktiesību ievērošana Eiropas nākotnei", kurā tika diskutēti daudzpusīgi jautājumi, tostarp klimata pārmaiņas, tehnoloģiju attīstība un draudi demokrātijai un pilsoniskajai telpai. 

Foruma struktūra ietvēra trīs galvenos pīlārus: Saziņas tirgu, Foruma skatuvi un Cilvēktiesību laboratoriju. Izmantojot šos veidus, dalībnieki varēja dibināt kontaktus, dalīties pieredzē un meklēt inovatīvus risinājumus sarežģītām problēmām.

Saziņas tirgū dalībniekiem bija iespēja veidot partnerības un sadarboties iniciatīvās, kuru mērķis ir veicināt cilvēktiesību stiprināšanu. Foruma skatuve nodrošināja platformu, kurā pasaules mēroga līderi un pārmaiņu veidotāji sniedza ieskatu un pārdomas par aktuāliem jautājumiem. Savukārt Cilvēktiesību laboratorija veicināja zināšanu apmaiņu un prasmju pilnveidošanu, piedāvājot meistarklases un aizraujošas prezentācijas.

Foruma stūrakmens bija tā iekļaujošā pieeja, aicinot piedalīties gan tradicionālios, gan netradicionālos cilvēktiesību jomas dalībniekus. ES institūciju, valdību, akadēmisko aprindu, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, kā arī uzņēmējdarbības, mākslas, izklaides, sporta un ticības kopienu līderi sanāca kopā, lai rosinātu jaunu domāšanu un kopīgi meklētu risinājumus.

Būtisks uzsvars tika likts uz jauniešu līdzdalību, atspoguļojot foruma apņemšanos veidot starppaaudžu dialogu un lēmumu pieņemšanas procesos iesaistīt dažādas balsis. BHRS aktīvi sadarbojās ar jauniešu pārstāvjiem, atzīstot, cik svarīgi šodienas diskusijās ņemt vērā nākamo paaudžu tiesības. 

Foruma rezultātā dalībnieki ieguva paplašinātu redzējumu un nostiprināja apņemšanos veicināt cilvēktiesības un pilsonisko līdzdalību visā Eiropā. Aktīvi piedaloties tādos pasākumos kā Pamattiesību forums, BHRS turpina spēlēt būtisku lomu taisnīgākas un vienlīdzīgākas nākotnes veidošanā visiem.

Pamattiesību forums, ko Austrijas prezidenta aizbildnībā organizēja ES Pamattiesību aģentūra, ir apliecinājums kopīgiem centieniem, kas vajadzīgi, lai risinātu mūsdienās būtiskās cilvēktiesību problēmas. Sadarbojoties un risinot dialogu, tādi dalībnieki kā BHRS sekmē nepārtrauktu centienus izveidot uz tiesībām balstītu sabiedrību, kurā tiek ievērota visu cilvēku cieņa un labklājība.