Projekts

BHRS uzsāk projektu “NVO fonds” atbalsta ietvaros 2023.-2024. gadam

Ar 2023. gada 1. janvāri Baltic Human Rights Society ir uzsākusi projekta “Atbalsts NVO ieguldījumam pilsoniskajā un cilvēktiesību izglītībā” īstenošanu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” ietvaros.

Pilsoniskā un cilvēktiesību izglītība ir viena no efektīvākajām metodēm demokrātijas kultūras veidošanā. Bieži iedzīvotāju neticība savas rīcības nozīmīgumam demokrātijas stiprināšanā ir saistītas ar zināšanu trūkumu par demokrātijas pamatvērtībām, demokrātisko procesu norisi un praktiskām iesaistes formām. Zināšanu trūkums attiecīgi rezultējas reālu spēju un attieksmes trūkumā. Pilsoniskā izglītība attīsta visus šos aspektus: zināšanas, spējas un attieksmi. Izglītojot iedzīvotājus par to tiesībām un pienākumiem, un stiprinot tajos pārliecību par katru indivīdu kā vērtību un sabiedrības daļu, veidojas nepieciešamā bāze iedzīvotāju motivēšanai uz pilsoniskām aktivitātēm, kas attiecīgi liek pamatus daudzveidīgas, iecietīgas un solidāras sabiedrības veidošanā.

Eiropas Padomes Pilsoniskās un cilvēktiesību izglītības harta uzsver nozīmīgo ieguldījumu, ko var sniegt tieši nevalstiskās organizācijas šādas izglītības nodrošināšanā, īpaši neformālā līmenī. Tāpēc BHRS jau gandrīz 10 gadus iegulda pilsoniskās un cilvēktiesību izglītības attīstībā, gan veicinot strukturālas pārmaiņas, gan nodrošinot un aktīvi izplatot ikvienam brīvi pieejamus izglītības rīkus tiešsaistē, kurus ik gadu izmanto liels skaits lietotāju un kuri tiek izmantoti tālāk gan formālajā, gan neformālajā izglītības vidē.

Balstoties uz šo uzstādījumu, uzsāktā projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskiem procesiem caur cilvēktiesību un pilsonisko izglītību:

  • Iesaistot jauniešus aktīvi darboties pilsoniskās un cilvēktiesību izglītības aktivitātēs un veicinot brīvprātīgo darbu šajā jomā;
  • Nodrošinot sabiedrībai piekļuvi kvalitatīvai, izpratni un diskusiju rosinošai pilsonisko ideju un cilvēktiesību informācijai;
  • Stiprinot biedrības kapacitāti darboties pilsoniskās un cilvēktiesību izglītības jomā, t.sk. iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos un rīcībpolitikas veidošanā.

Šo mērķu īstenošanai projektam no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem piešķirts finansējums 2023.-2024. gadam 65998,80 EUR apmērā.